Overzicht

Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES
 2. TOEPASSELIJKHEID
 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 4. HET AANBOD
 5. DE PRIJS / VERZENDKOSTEN
 6. BETALING
 7. LEVERING
 8. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT
 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
 11. OVERMACHT
 12. INTELLECTUELE EIGENDOM
 13. PRIVACY / COOKIES
 14. LEEFTIJDSGRENS
 15. TOEPASSELIJK RECHT
 16. GESCHILLEN
 17. BEDRIJFSINFORMATIE 


1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door 3DPrinting.com georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en 3DPrinting.com gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Dag: kalenderdag.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod van 3DPrinting.com in haar webwinkel (nederland.3dprinting.com) en op alle tussen de consument en 3DPrinting.com aangegane overeenkomsten op afstand. Nederland.3DPrinting.com is een onderdeel van 3DPrinting.com en zal in het vervolg vermeld worden als 3DPrinting.com. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van 3DPrinting.com langs elektronische weg heeft aanvaard.
3.2 Indien consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 3DPrinting.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.3 3DPrinting.com treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal 3DPrinting.com daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4 3DPrinting.com kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien 3DPrinting.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
3.5 Het staat 3DPrinting.com vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij 3DPrinting.com en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien 3DPrinting.com een bestelling of aanvraag weigert, deelt 3DPrinting.com dit onmiddellijk mee aan de consument.


4. HET AANBOD
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als 3DPrinting.com gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 3DPrinting.com niet.
4.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder. - De prijs inclusief belastingen; - De eventuele kosten van aflevering - De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn. - Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; - De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; - De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
4.4. 3DPrinting.com besteedt veel zorg aan het zo accuraat als mogelijk weergeven van de product kleuren op de kigurumiparty.nl website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de kleuren op uw monitor correct weergegeven worden vanwege monitor instellingen.

5. DE PRIJS / VERZENDKOSTEN
5.1 De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn initieel uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (21%).
5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding wordt weergegeven op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
5.3 De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn INCLUSIEF verzendkosten.

6. BETALING
6.1 Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:
- iDEAL;
- PayPal
- Mister Cash / Bancontact (België)

3DPrinting.com kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

6.2 In het geval dat met 3DPrinting.com een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
6.3 Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die 3DPrinting.com als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.
6.4 In geval van niet-tijdige betaling is 3DPrinting.com bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.3 daaronder begrepen.

7. LEVERING
7.1 3DPrinting.com verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, zal het product binnen 5 dagen na bestelling verstuurd worden.
7.2 Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht.
7.3 3DPrinting.com is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

8. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT
8.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
8.2 Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd, mits de producten niet zijn aangetast of anderszins zijn gebruikt. Voor meer informatie over retouren verwijzen wij u naar onze extra retour informatie op de website.
8.3 Indien de consument van zijn herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt 3DPrinting.com zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten.
8.4 Ruilen van producten is eventueel mogelijk mits de retour bestelling aan de juiste voorwaarden voldoet. Zie voor meer informatie hierover Ruilen & Retouren op de website.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 De artikelen blijven eigendom van 3DPrinting.com tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
9.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
10.1 3DPrinting.com staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 3DPrinting.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van 3DPrinting.com.
10.3 Indien 3DPrinting.com, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
10.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die 3DPrinting.com aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
10.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. 3DPrinting.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
10.6 De consument is gehouden 3DPrinting.com te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen 3DPrinting.com mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
10.7 Het is mogelijk dat 3DPrinting.com op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. 3DPrinting.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

11. OVERMACHT
11.1 In geval van overmacht is 3DPrinting.com niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM
12.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij 3DPrinting.com, aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten.
12.2 Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

13. PRIVACY / COOKIES
13.1 Door onze website te gebruiken geeft u toestemming aan 3DPrinting.com uw gegevens te gebruiken.
13.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
13.3 Nederland.3dprinting.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst zodat het gebruik van de website voor u vergemakkelijkt wordt. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw login gegevens en wachtwoorden, maar ook de producten die u in uw winkelwagentje heeft gezet. Door middel van deze cookies kunnen wij het aantal bezoeken aan onze site meten en zo statistieken verzamelen waarmee wij de klant ervaring van onze website kunnen verbeteren. Ook gebruiken wij cookies voor marketingdoeleinden. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. Houd er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal werkt.

14. LEEFTIJDSGRENS
14.1 3DPrinting.com accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

15. TOEPASSELIJK RECHT
15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van 3DPrinting.com is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16. GESCHILLEN
16.1 De consument kan voor vragen en/of klachten het contact formulier invullen of een email sturen naar store@3dprinting.com. Klachten worden doorgaans binnen 24 uur behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingstijd.
16.2 De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

17. BEDRIJFSINFORMATIE
Zie contact pagina.